Skip to content

Booking of courses

Here you will find our courses. Select and order from the overview below.

  På «Vigilo Myndighet» vil deltakerne få en overordnet innføring i løsningen. Målet er at deltakere skal kunne forstå hvordan administrere og bygge opp et barnehagemiljø ved å opprette enheter og tildele ulike brukerroller samt få en innføring i barnehageopptak og økonomi. Målgruppen er forvaltningen/Kommunen.

  Organisering:

  • Maks antall deltakere: 10
  • Tidsbruk: 6 timer inkludert pause (ev. 3 timer nettkurs)
  • Tidfestet: 09:00 – 15:00

  Forberedelser:

  • Tilgang til PC/Mac med nyeste versjon av Google Chrome installert
  • Brukertilgang til Kundes testmiljø med rollen «Kommuneadministrator», «Forvaltningskontor BHG» og «Enhetsadministrator» tildeles i forkant av kurs av Vigilos Prosjektkoordinator
  • Motta Excel-dokument med fiktive ansatte og barn

  Etterarbeid:

  Deltakerne skal etter gjennomført kurs, logge seg på med egen brukertilgang i test eller produksjonsmiljø. Der skal deltakerne legge til egne enheter fra Nasjonalt Barnehageregister og endre søknadsinnstillingene.

  Velg type kurs:

  Kursdeltagere:

  Bestilling av innhold:   På «Vigilo Opptak» vil deltakerne få en innføring i hvordan opptaksprosessen fungerer. Gjennomgangen starter med foresattes søkeprosess og videre til hvordan forvaltningen godkjenner søknaden, hvordan barnehagen behandler søknaden og til slutt hvordan foresatte svarer på mottatt tilbud om barnehageplass. I tillegg vil det bli gjennomgått viktige innstillinger. Målgruppen for opplæringen vil være barnehageeier og/eller styrer. Målet for opplæringen er å kunne administrere barnehageopptaket i Vigilo.

   Organisering:

   • Maks antall deltakere: 18 (ved personlig oppmøte)
   • Tidsbruk: 6 timer inkludert pause
   • Tidfestet: 09:00 – 15:00 eller 09:00 – 12:00 ved nettkurs

   Forberedelser Kunde:

   • Kunde må legge til enheter med NBR-nummer og utføre barnehageinnstillinger og opprette avdelinger slik at det er mulig å søke barnehageplasser
   • Kunde tildeler brukertilgang til kursdeltakerne i forkant av kurs

   Forberedelser Deltakere:

   • Tilgang til PC/Mac med nyeste versjon av Google Chrome installert

   Etterarbeid Deltakere:

   Deltakerne skal etter gjennomført kurs logge seg på med egen brukertilgang i test, pilot eller produksjonsmiljø. Der skal deltakerne inne på egen enhet gjennomføre viktige innstillinger samt laste opp barnehagens vedtekter.

   Velg type kurs:

   Kursdeltagere:

   Bestilling av innhold:
    I «Vigilo Oversikt» vil alle få en innføring og gjennomgang av løsningen med fokus på kommunikasjonsløsningen med den daglige oversikten. Deltakerne i opplæringen må tilhøre en enhet som er kjent med barnehageopptaket og som har registrert barn på ulike avdelinger.

    Målet for opplæringen er å ta i bruk kommunikasjonsløsningen for å bedre hjem-samarbeidet og å skape en daglig oversikt for barnehagen. Målgruppen for opplæringen vil være ledelsen og det pedagogiske personalet som utfører det daglige arbeidet i barnehagen.

    Organisering:

    • Maks antall deltakere ved personlig oppmøte: 20
    • Tidsbruk: 3-4 timer

    Forberedelser Kunde:

    • Viktige innstillinger for barnehagen må være lagt inn
    • Barn må være importert eller registrert gjennom opptak til de respektive enheter
    • Kunde tildeler brukertilgang til kursdeltakerne i forkant av kurs

    Forberedelser Deltakere:

    • Deltakeren må ha testet at egen brukertilgang fungerer før oppmøte
    • Tilgang til PC/Mac med nyeste versjon av Google Chrome installert

    Etterarbeid til opplæring i form av personlig oppmøte:

    Opplæringsansvarlig hos gjeldende enhet plikter å gjennomføre og videreformidle opplæringen til alle ansatte ved barnehagen. Det er forventet at alle de ansatte ved enheten legger ned en betydelig egeninnsats for å ta i bruk løsningen.

    Velg type kurs:

    Kursdeltagere:

    Bestilling av innhold:

     Her kan du velge eget innhold:

     Velg type kurs:

     Kursdeltagere:

     Bestilling av innhold:

      Avspark defineres som oppstarten av en prosess. Implementeringen av et nytt oppvekst- og administrasjonssystem krever et lengre løp. «Avsparket» vil være en igangsetter for denne prosessen.

      På «Vigilo Avspark» vil deltakerne få en generell presentasjon om de grunnleggende funksjonene i Vigilo. Målet er at deltakere skal få et overordnet bilde av løsningen.

      Målgruppen er alle som ønsker å bli kjent med systemet. Dette kan være ansatte i skoleetaten, kommunal IT-avdeling og skoleadministrasjonen; rektor, undervisningsinspektør, avdelingsleder og sekretær.

      Organisering:

      • Maks antall deltakere: Ingen øvrig grense
      • Tidsbruk: 2 timer
      • Tidfestet: 09:00 – 11:00
      • Ingen forberedelser nødvendig
      • Ingen etterarbeid

      Velg type kurs:

      Kursdeltagere:


       Admin henviser til gruppen som har det overordnede ansvaret i kommunens oppvekstsektor med myndighet til å opprette skoler og tildele de ulike brukerrollene. På «Vigilo Admin» vil deltakerne få en innføring i hvordan vi administrerer skoler, elever og brukere.

       Målet for opplæringen er å kunne bygge opp et skolemiljø for en kommune ved å legge til skoler fra Nasjonalt Skoleregister (NSR), opprette skolekretser, innskrive elever og tildele ulike brukerroller. Målgruppen for opplæringen vil være ansatte i forvaltningen/skoleetaten og systemansvarlig(e) innen kommunal IT-avdeling.

       Organisering:

       • Maks antall deltakere: 15
       • Tidsbruk: 3 timer
       • Tidfestet: 12:00 – 15:00

       Forberedelser:

       • Må ha tatt del i «Vigilo Avspark»
       • Tilgang til PC/Mac med nyeste versjon av Google Chrome installert
       • Brukertilgang med rollen «kommuneadministrator», «forvaltningskontor skole» og «enhetsadministrator» i gjeldende kurskommune tildeles av Vigilos Integrasjonsansvarlig eller Prosjektkoordinator

       Etterarbeid:

       Deltakerne skal etter gjennomført kurs, logge seg på med egen brukertilgang i test, pilot eller produksjonsmiljø. Der skal deltakerne legge til egne skoler fra Nasjonalt Skoleregister og opprette skolekretser. Avslutningsvis skal enhetsadministratorene tildele ulike brukerroller til nødvendige brukere.

       Import av persondata gjøres etter at enhetene har deltatt på «Vigilo Enhet». Etter klarsignal fra Vigilo Integrasjonsansvarlig kan elevene administreres fra «grunnlagsdata» til «utkast skoletildeling» for å kunne tildeles skoleplass hos de respektive enhetene.

       Velg type kurs:

       Kursdeltagere:

       Bestilling av innhold:


        Enhet omtales ofte som en del av en større helhet. I denne sammenhengen henvises det til oppbyggingen av en digital skoleplattform på den enkelte skole.

        På «Vigilo Enhet» vil deltakerne få en innføring i hvordan ta i bruk Vigilo som et nytt oppvekstadministrativt system (OAS). Opplæring gjennomføres separat for deltakere fra barne- og ungdomsskoler. Kombinerte barne- og ungdomsskoler samkjøres med ungdomsskoler eller fordeler deltakere med ansvarsområder rettet spesifikt mot barne- eller ungdomstrinn. Målgruppen for opplæringen vil være ansatte i skoleadministrasjonen; rektor, undervisningsinspektør, avdelingsleder og sekretær. Målet for opplæringen er å kunne administrere de viktigste funksjonene i Vigilo.

        Organisering:

        • Separate kurs for barne- og ungdomsskoler
        • Maks antall deltakere: 16 (8 enheter)
        • Tidsbruk: 6 timer inkludert pause
        • Tidfestet: 09:00 – 15:00

        Forberedelser Kunde:

        • Kunde må legge til skoler med NSR-nummer
        • Kunde tildeler brukertilgang til kursdeltakerne i forkant av kurs
        • Kunde sender ut informasjon om forberedelser til kursdeltakere

        Forberedelser Deltakere:

        • Tilgang til PC/Mac med nyeste versjon av Google Chrome installert
        • Ha med kommunens forhåndsbestemte stillingsnummer/stillingskoder
        • Ha med kommunens eller skolens «skolerute» og «fag og timefordelingsoversikt»

        Forberedelser import av ansatte og elever – Vigilo og Kunde:

        Dersom det er ønskelig at kursdeltakere skal få testet ut funksjoner med fiktive ansatte og elever kan dette importeres inn i testmiljøet. Ved import av persondata må Kunde ta kontakt med Prosjektleder for å få tilsendt rutine beskrevet i Opplæringsplanen.

        Etterarbeid Deltakere:

        Deltakerne skal etter gjennomført kurs logge seg på med egen brukertilgang i test, pilot eller produksjonsmiljø. Der skal deltakerne inne på egen enhet opprette nåværende skoleår, oppdatere fagregisteret og fylle ut fag- og timefordelingsoversikten samt generere leksjoner for ulike typer fag. Det er forventet at deltakerne også deltar på «Vigilo Agenda» påfølgende dag. Videre må man opprette disse nødvendige og gjennomgåtte funksjonene i eget produksjonsmiljø.

        Velg type kurs:

        Kursdeltagere:

        Bestilling av innhold:


         Agenda defineres som det som skal gjøres. Agenda gjenspeiler viktigheten av en optimalisert og dynamisk timeplan i skolehverdagen.

         På «Vigilo Agenda» vil deltakerne få en innføring i hvordan planlegge, opprette og administrere timeplaner samt registrere arbeidsplaner for de ansatte, og vikarhåndtering i Vigilo. Opplæring gjennomføres separat for deltakere fra barne- og ungdomsskoler. Kombinerte barne- og ungdomsskoler samkjøres med ungdomsskoler eller fordeler deltakere med ansvarsområder rettet spesifikt mot barne- eller ungdomstrinn.

         Store deler av opplæringen vil foregå i form av «workshop» med løsning av ulike problemstillinger som oppstår i skolens timeplanarbeid. Målet for opplæringen er at deltakerne skal kunne planlegge og opprette skolens timeplaner og ta i bruk løsningen aktivt. Målgruppen for opplæringen vil være de samme ansatte i skoleadministrasjonen som tok del i «Vigilo Enhet».

         Organisering:

         • Separate kurs for barne- og ungdomsskoler
         • Maks antall deltakere: 16 (8 enheter)
         • Tidsbruk: 6 timer
         • Tidfestet: 08:30 – 15:00

         Forberedelser Kunde:

         • Kunde koordinerer påmelding slik at de aktuelle deltakerne som har deltatt på «Vigilo Enhet» også deltar på «Vigilo Agenda» og oversender en oversikt over de enhetsnavn som skal delta på opplæringen med tilhørende deltakere

         Forberedelser Deltakere:

         • Må ha tatt del i «Vigilo Enhet»
         • Tilgang til PC/Mac med nyeste versjon av Google Chrome installert
         • Ha med kommunens eller skolens «skolerute» og «fag og timefordelingsoversikt», samt noen av skoleårets timeplaner

         Etterarbeid:

         Deltakerne skal etter gjennomført kurs, logge seg på med egen brukertilgang i test, pilot eller produksjonsmiljø. Der skal deltakerne planlegge, opprette og administrere egne timeplaner. Det vil bli tildelt allerede kjente videoer i form av E-læring til selvhjelp undervegs i prosessen videre. Det er forventet at deltakerne her legger ned en betydelig egeninnsats. Det vil etter 2-3 uker være mulig å ta del i opplæringen «Vigilo Bro».

         Velg type kurs:

         Kursdeltagere:

         Bestilling av innhold:


          En bro er et bindeledd mellom to eller flere parter. Hos Vigilo brukes begrepet Bro som et bindelegg for å forenkle kommunikasjonsflyten mellom skole og hjem. Den digitale kommunikasjonsplattformen inneholder informasjonsflyt i form av meldingsfunksjon, fraværsregistrering, samtykke og innlegg.

          I «Vigilo Bro» vil alle få en innføring i kommunikasjonsløsningen; foresattportal, meldingsfunksjon, fraværsregistrering, samtykke og innlegg. Deltakerne i opplæringen må tilhøre en enhet som har opprettet et eget miljø med skoleår, timeplaner, ansatte, elever og foresatte. Målet for opplæringen er å kunne ta i bruk kommunikasjonsløsningen for å bedre skole-hjem samarbeidet.

          Målgruppen for opplæringen vil være alle ansatte ved skolen. Det anbefales at skolen velger 1-2 opplæringsansvarlige som tar del i opplæringen og videreformidler denne til resterende ansatte

          Organisering:

          • Maks antall deltakere ved personlig oppmøte: 20 (10 enheter)
          • Tidsbruk: 3 timer
          • Tidsbruk: 6 timer
          • Tidfestet: Ved personlig oppmøte gjennomføres et kurs før og et etter lunsj: 08:30 – 11:30 og 12:00 – 15:00

          Forberedelser Kunde:

          • Kunde koordinerer påmelding slik at de aktuelle deltakerne som har deltatt på «Vigilo Enhet» også deltar på «Vigilo Agenda» og oversender en oversikt over de enhetsnavn som skal delta på opplæringen med tilhørende deltakere

          Forberedelser til opplæring i form av personlig oppmøte:

          • Enheten må ha opprettet et eget miljø med skoleår, timeplaner, ansatte, elever og foresatte
          • Deltakeren må ha testet at egen brukertilgang fungerer før oppmøte
          • Tilgang til PC/Mac med nyeste versjon av Google Chrome installert

          Etterarbeid til opplæring i form av personlig oppmøte:

          Opplæringsansvarlig hos gjeldende enhet plikter å gjennomføre og videreformidle opplæringen til alle ansatte ved skolen. Det er forventet at alle de ansatte ved enheten legger ned en betydelig egeninnsats for å ta i bruk løsningen.

          Velg type kurs:

          Kursdeltagere:

          Bestilling av innhold:


           Her kan du velge eget innhold:

           Velg type kurs:

           Kursdeltagere:

           Innhold forvaltningsnivå:

           Innhold enhetsnivå:


            I «Vigilo SFO Innstillinger» vil alle få en overordnet innføring i SFO-løsningen på enhetsnivå samt innstillinger på forvaltningsnivå relatert til opprettelse av enheter, økonomi og fakturering. Det vil gis en gjennomgang av hva som må være opprettet av den enkelte enhet i forkant av en fakturering, slik at en enkelt kan sikre at alle relevante oppgaver er utført. Målet for opplæringen er å opprette SFO-enheter, forstå sammenhengene mellom SFO enhet og forvaltning samt være rystet til å utføre fakturering.

            Målgruppen for opplæringen vil være ansatte i forvaltningen/skoleetaten og systemansvarlig(e) innen kommunal IT-avdeling som jobber med fakturering for SFO.

            Organisering:

            • Maks antall deltakere: 15
            • Tidsbruk: 3 timer
            • Tidfestet: 12:00 – 15:00

            Forberedelser:

            • Enhet Skole må ha opprettet et eget miljø med skoleår, elever og foresatte
            • Detaljert oversikt over kommunens/enhetens SFO-tilbud samt faktureringsrutiner
            • Deltakeren må ha testet at egen brukertilgang fungerer før oppmøte
            • Tilgang til PC/Mac med nyeste versjon av Google Chrome installert

            Etterarbeid til opplæring i form av personlig oppmøte:

            Opplæringsansvarlig i forvaltningen plikter å gjennomføre og videreformidle opplæringen til ev. andre i kommunen som har behov for mottatt opplæring. Det er forventet at alle legger ned en betydelig egeninnsats for å ta i bruk løsningen etter opplæring.

            Velg type kurs:

            Kursdeltagere:

            Bestilling av innhold:
             I «Vigilo SFO Enhet» vil ledere få en innføring i opprettelse av SFO-år, registrering av kalender og åpningstider og opprettelse av modeller, SFO-administrasjon og saksbehandling av plasstilbud fra søknad i Foresattportalen til tilbud om SFO-modell. Det vil også gis en innføring i kommunikasjonsløsningen; meldingsfunksjon og oversikt barn med innsjekk/utsjekk. Deltakerne i opplæringen må tilhøre en enhet som har opprettet et eget miljø med skoleår, timeplaner, ansatte, elever og foresatte. Målet for opplæringen er å ta i bruk kommunikasjonsløsningen for å bedre skole/SFO-hjem samarbeidet.

             Målgruppen for opplæringen vil være SFO-ledere. Videre gis opplæring i bruk av kommunikasjonsløsningen internt til de ansatte på SFO.

             Organisering:

             • Maks antall deltakere: 20 (10 enheter)
             • Tidsbruk: 6 timer
             • Tidfestet: 09:00 – 15:00

             Forberedelser:

             • Enheten må ha opprettet et eget miljø med skoleår, timeplaner, ansatte, elever og foresatte
             • Detaljert oversikt over kommunens/enhetens SFO-modeller
             • Deltakeren må ha testet at egen brukertilgang fungerer før oppmøte
             • Tilgang til PC/Mac med nyeste versjon av Google Chrome installert

             Etterarbeid til opplæring i form av personlig oppmøte:

             Opplæringsansvarlig hos gjeldende enhet plikter å gjennomføre og videreformidle opplæringen til alle ansatte ved SFO. Det er forventet at alle de ansatte ved enheten legger ned en betydelig egeninnsats for å ta i bruk løsningen.

             Velg type kurs:

             Kursdeltagere:

             Bestilling av innhold: