Hopp til innhold

Ny funksjonalitet og utbedringer – Mai 2020

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert mai 2020.

OAS

Vise plassering av søsken på familiekortet:

Nåværende enhet er nå synlig på familiekortet tilhørende barnets søsken i barnehage, skole og SFO. Dersom ingen enhet vises, betyr dette at barnet ikke har noen aktiv plassering i barnehage, skole eller SFO. Lansert 04.05.2020

Forvaltning OAS

Nytt flettefelt i brevmal for redusert betaling:

Flettefeltet #offentlig svar er lag til i brevmalene «Innvilget søknad om redusert betaling» og «Avslag på søknad om redusert betaling» under Forvaltning Barnehage. Lansert 04.05.2020

Skole

Utskrift av standpunktvurderinger:

Utskrift av standpunktvurderinger registrert for inneværende termin med rollen «Leder skole». Standpunktutskriften skrives ut fra basisgruppekortet og har med informasjon om vedtak og klagefrist. Se veiledning her. Lansert 18.05.2020

Skolekalender:

Visningen er rettet slik at datoer og dager stemmer overens. Lansert 18.05.2020

Standpunktvurdering:

Standpunktvurdering er merket med «–S» i hele løsningen. Lansert 18.05.2020

Vitnemål basisgruppekort:

Leder skole kan administrere og skrive ut elevens vitnemål for hele klassen på basisgruppekortet. Dette inkluderer å legge til vitnemålsmerknader, vedleggstekster og opplasting av vedlegg. Se veiledning her. Lansert 18.05.2020

Vitnemål for voksenopplæring:

Utskrift av vitnemål for voksenopplæring er inkludert på elevkortet og basisgruppekortet. Lansert 18.05.2020

Import av eksamenskarakterer fra PAS:

Med rollen Leder Skole og Eksamensansvarlig kan man importere resultater fra skriftlig eksamen direkte fra PAS. For å få korrekt vitnemålsmerknad til eksamen V-2020: VMM39: «Eksamen avlyst for elever våren 2020 på grunn av koronavirus», kan merknaden importeres fra PAS, eller legges til som vitnemålsmerknad på vitnemålet. Se veiledning for import her. Lansert 18.05.2020

Planlegging av nytt skoleår:

Brukere med rollen «Skole – Ansatt» har ikke lenger tilgang til forhåndsregistrerte skoleår. Dette betyr at Leder kan planlegge neste skoleår uten at ansatte vil kunne se hva som er planlagt før skoleåret endrer status til nåværende. Lansert 18.05.2020

VIGO 3-fil:

Funksjonen tar med alle elevenes standpunkt- og eksamenskarakterer. Se veiledning her. Lansert 11.05.2020

Vitnemål:

Leder skole kan administrere og skrive ut elevens vitnemål for grunnskolen. Dette inkluderer å legge til vitnemålsmerknader, vedleggstekster og opplasting av vedlegg. For å få tilgang til fanen vitnemål må eleven ha fått registrert karakter i orden og adferd. Se veiledning her. Lansert 11.05.2020

Muntlig eksamen:

Muntlig eksamen kan organiseres ved å opprette gruppetypen «Muntlig Eksamen». Kun brukere med rollen «Eksamensansvarlig» kan opprette eksamensgruppene. Gruppetypen fungerer likt som skriftlig eksamen ved at disse forblir skjult for resten av personalet inntil dato for offentliggjøring er nådd. Man kan som Leder Skole eller Ansatt Skole med ekstra funksjon «Eksaminator» i gruppene, gi vurdering til elever i gruppen. For at ansatte skal kunne registrere vurdering må man ha åpnet opp for dette i Vurderingsfrister. Se veiledning her. Lansert 11.05.2020

Fagregister:

Oppdatering av fagregisteret med faget «Praktisk håndverk» for de kommuner som manglet dette er nå utført. Lansert 05.05.2020

Forvaltning Barnehage og SFO

Fakturering – korrigeringsposter:

Rapporten Faktura-differanseanalyse på forvaltningsnivå i barnehage og SFO gjør en «regenerering» av fakturagrunnlaget for samme periode som i valgt fakturaperiode, og lister ut eventuelle avvik. Se veiledning for Forvaltning barnehage her og Forvaltning SFO her. Lansert 11.05.2020

SFO

Kontaktrapport SFO:

Kontaktrapporten gjør det mulig for leder og forvaltning å hente ut aktuell kontaktinformasjon om barn med tilhørende foreldre og fakturamottaker. Rapporten kan egendefineres ved å gjøre et utvalg og en sortering ved å benytte filtrere og velge kolonner. Rapporten kan skrives ut i PDF-format eller lastes ned som CSV-fil. Se veiledning for SFO enhet her og SFO forvaltning her. Lansert 05.05.2020

SFO-grupper:

Det er nå mulig å legge til barn i grupper under både nåværende og kommende SFO-år. Alle opprettede SFO-grupper bli værende i nåværende SFO-år. Under nytt SFO-år må nye grupper opprettes. Lansert 05.05.2020

SFO-år med opprykk av modeller:

Opprykket gjøres automatisk ved opprettelse av nytt SFO-år. Følgende inkluderes i opprykk: aktive modeller samt slettede og inaktive modeller dersom barn som overføres til nytt år er tildelt disse, ordinære åpningstider og barn fra 1-3. klasse med aktiv plassering frem til 31.07.20 (siste dato i SFO-året). Se veiledning her.

For enheter som allerede har opprettet nytt SFO-år for 2020/2021 anbefaler vi at dette SFO-året slettes, og at året opprettes på nytt.

Dersom saksbehandling av SFO-søknader er påstartet (eller nye søknader er registrert) for neste SFO-år, må det opprettes en bestilling for utførelse av opprykk, dersom det ikke er ønskelig å utføre manuell plassering av barn. Lansert 04.05.2020

Forvaltning Barnehage

Aktivering av tilgang til kommunikasjon ved godkjenning av barnehagesøknader:

Ved godkjenning av søknader på forvaltningsnivå, vil det være mulig å huke av for aktivering av kommunikasjon for søker. For de kommuner som har aktivert foreldreansvar, vil det fremkomme i pop-up vinduet dersom søker ikke har foreldreansvar (definert som «nei»). Det er likevel mulig å aktivere tilgangen til kommunikasjon dersom ønskelig. Lansert 04.05.2020

Barnehage

Tilskuddsrapport med fakturakorrigeringer knyttet til sendt fakturaperiode:

Tilskuddsrapporten tar nå høyde for tilskuddsberettiget grunnlag som er registrert i Vigilo i form av fakturakorrigeringer (fakturalinjer for søskenmoderasjon, redusert betaling eller gratis kjernetid). Merk at det er korrigeringens dato som styrer om posten tas med i tilskuddsberegning eller ikke. Hvilken fakturaperiode posten tilhører eller om korrigeringsposten er fakturert eller ikke på det tidspunktet tilskuddsrapporten blir generert har ingen betydning. Lansert 04.05.2020