Skip to content

Order presentation

See how Vigilo can fit your school, after school or childcare centre

    Ved at du sender din førespurnad godtar du samstundes at vi behandlar dei opplysningane du deler med oss i denne saka. Vi lagrar opplysningane fram til vi har svart opp og avslutta saka som du no oppretter. Etter dette vert opplysningane sletta/anonymisert. Vi vil bruke nokon av dei anonymiserte opplysningane til å analysere brukarar sin kontakt med oss. For eksempel kor mange førespurnadar får vi som omhandler barnehage.