Skip to content

Ny funksjonalitet og utbedringer – April, Mai og Juni 2019

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert April, Mai og Juni 2019.

OAS

Visma Adapter
Vigilo har nå fått testet og verifisert “Visma Adapter” for fakturagrunnlag.

Fornyet Hjelpesenter
Hjelpesenteret har fått nytt design og skiller nå mellom enhets- og forvaltningsnivå. Veiledende artikler ligger nå under tydelige kategorier som samsvarer med hovedmenyen i løsningen Vigilo. Merk at noen artikler ikke vises før man er logget inn i løsningen. Hjelpesenteret er fordelt slik:
Skole
Forvaltning Skole
Forvaltning Barnehage
Barnehage

Alle brev som sendes ut/søknader som mottas havner i oversikten “arkiverte dokumenter”
Les mer om arkiverte dokumenter her.

Foresattportalen har fått nytt design

 

Skole

Skrive ut elevlister fra gruppe
Det er nå mulig å skrive ut ulike elevlister fra grupper i skole. Se mer her.

Hospiteringselever
Det er nå mulig å legge til hospiteringselever med tilhørighet til andre skoler innad i kommunen. Se artikkel her.

Velge flere elever ved overføring til skole/basisgrupper
I elevadministrasjonen er det nå mulig å velge flere elever ved overflytting til annen skole eller endring av basisgruppe. Se artikkel om dette her.

Oversikt over sendte brev
Alle brev som sendes ut via elevadministrasjonen havner i oversikten “sendte brev”. Les mer om dette her.

Feilmeldinger knyttet til vikarhåndtering er løst og vikarbehov vikarsettes som tidligere
Les mer om vikarsetting her.

Faglærer kan registrere og redigere elevfravær for sine undervisningsgrupper
Faglærer kan nå ved enkle klikk registrere elevfravær i sine faggrupper, samtidig som en har summeringer for antall til stede og fraværende i hver leksjon. Det skilles mellom dokumentert og ikke-dokumentert fravær. Man kan også redigere fraværslengde innenfor leksjonslenge og intern kommentar.

Faglærer, kontaktlærer og skoleleder kan registrere og administrere elevfravær
Se mer hvordan dette enkelt kan gjøres ved å klikke på denne lenken.

Fraværsoversikt på basisgruppekort
Fraværsoversikten på basisgruppekortet viser alt signert elevfravær for basisgruppen. Gir oversikt per termin eller for hele skoleåret summert i timer og dager. I tillegg gir oversikten en summering i de tilfeller skoleleder har innvilget permisjon og fratrekk av fraværsdager.

Full oversikt over faglærere i enkelte fag
Ved bruk av planleggingsoversikt i planleggingsverktøy får man full oversikt over faglærere i de enkelte fag. Søk opp aktuelle klasser og få oversikt over alle faglærere i klassen.

Kontaktlærer og skoleleder kan administrere alt elevfravær
Kontaktlærer og skoleleder har oversikt og kan administrere alt registrert/registrere nytt elevfravær for sine elever. Dette inneholder faglæreres registrerte elevfravær og fraværsmeldinger fra foresatte. Man kan også gjøre om timefravær til dagsfravær. Skoleleder kan innvilge permisjon og fratrekk av fraværsdager.

Signert elevfravær er tilgjengelig på elevkort
I det øyeblikket kontaktlærer (eller skoleleder) har signert et elevfravær er elevfraværet tilgjengelig på elevkortet. Vi skiller dokumentert og ikke-dokumentert elevfravær ved hjelp av fargekoder og tooltips.

Visning av tildelt ansatt er synlig under planlegging av funksjoner

Korrigering av filterfunksjon i timeplan og planleggingsverktøy
Søkefunksjonen i timeplan og planleggingsverktøy skal nå gi søkeresultater allerede etter to tegn i søkefilter.

Gruppeoversikt på ansattkort
Undermenypunktet “Grupper” viser nå på ansattkortet for videre navigering til ulike typer grupper, (basisgrupper, faggrupper, m.m.).

Barnehage

Redusert betaling og korrigeringsposter
Forvaltningskontoret eller den enkelte barnehagestyrer kan legge til korrigeringsposter (betalinger eller krediteringer) som kommer med på den fakturaperioden betalingen/krediteringen registreres. Korrigeringene kan legges inn som repeterende og posteres mot alle fakturalinjer. Les mer her.

Registrere rutiner i barnehagen
I barnehageløsningen kan ansatte enkelt registrere rutiner på barna i barnehagen. Les mer her.

Barnehagegrupper/administrasjonsbarnehage
Det er nå mulig å opprette barnehagegrupper (administrasjonsbarnehager) i Vigilo.

Brevmalen “Søknad om oppsigelse akseptert” er nå tilgjengelig på enhetsnivå

Ikon for allergier
Dersom det er registrert allergier på barnet vil dette markeres ved et ikon på barnets kort i oversiktsbildet. Se artikkel for mer utfyllende informasjon her.

Varsling ved nye rutiner
Foresatte mottar varsling i app dersom det er registrert ny rutine på barnet. Foresatte kan velge om de vil motta varsler eller ikke på rutiner i innstillinger i sin app. Se mer her.

Ansatte kan nå sjekke inn og ut barn opp til flere ganger
Les mer om mulighet for inn- og utsjekk flere ganger her.

Barnets kort har fått nytt design
Les mer om nytt design av barnekort her.

Brevmalen “Barnehagesøknad avslått” er nå tilgjengelig på forvaltningsnivå

Brevmalen “Barnehagesøknad slettet” er nå tilgjengelig på forvaltningsnivå

Det er nå mulig å velge samme filtre i rapporten “Søkerliste” som i forbindelse med saksbehandling

Forvaltningen kan nå legge til prioritet på barnehagesøknader i ettertid

Ny kalenderfunksjon og nye filtre ifb. barnehageopptak
Det er nå opprettet en ny kalenderfunksjon og nye filtre som gjør det enklere å sortere i forbindelse med behandling av barnehagesøknader.

Barn får innvilget søskenprioritet i flere barnehager
Når en prioriteringssøknad blir innvilget får barnet prioritet i eksempelvis alle tre barnehager det er søkt barnehageplass i, ikke bare i den barnehagen barnet har søsken i.

Endre automatisk svarfrist på tilbudsbrev
Personer på forvaltningsnivå kan nå endre automatisk svarfrist på tilbudsbrev.

Forbedret filter for å få bedre oversikt over søknader om barnehageplass
Styrer/forvaltningsnivå kan nå filtrere barnehagesøknadene etter “Har barnehageplass og “Har ikke barnehageplass”. Filteret het tidligere “Har aktiv barnehageplass”.

Styrer/forvaltningsnivå kan avslutte tilbud/søknader om barnehageplass som ikke er besvart innen fristen

Rapport om plasserte barn
Rapporten “Plasserte barn” fungerer nå på forvaltningsnivå.